• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Statūti

Pulmonālās hipertensijas biedrības

STATŪTI

 

1.nodaļa

Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Pulmonālās hipertensijas biedrība” (turpmāk tekstā – PHB).

2.nodaļa

 PHB mērķi un uzdevumi

2.1.  PHB mērķi ir:

2.1.1. apvienot pulmonālās hipertensijas slimniekus, viņu ģimenes locekļus, radiniekus un jomas profesionāļus;

2.1.2.   veicināt slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanos;

2.1.3. informēt un izglītot sabiedrību, slimniekus un viņu radiniekus par saslimšanu ar pulmonālo hipertensiju, veicināt informētību par tās diagnostiku, terapiju un rehabilitāciju.

2.2. Statūtos noteikto mērķu realizācijai PHB veic šādus uzdevumus:

2.2.1.   apzina pulmonālās hipertensijas slimniekus Latvijā un apvieno viņus sabiedriskā organizācijā;

2.2.2.   palīdz slimniekiem integrēties sabiedrībā, sekmējot viņu un viņu ģimenes locekļu izglītošanu, sociālo aprūpi un rehabilitāciju;

2.2.3.      pievērš sabiedrības, kā arī par veselības aprūpi atbildīgo institūciju uzmanību pulmonālās hipertensijas problēmām;

2.2.4.      veicina ārstnieciskās profilakses un rehabilitācijas iespējas pulmonālās hipertensijas slimniekiem;

2.2.5.      sekmē pulmonālās hipertensijas slimnieku iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs;

 2.2.6.      iespēju robežās piedalās Eiropas Pulmonālās hipertensijas biedrības aktivitātēs.

3.nodaļa

  PHB darbības termiņš

 3.1. PHB  ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 4.nodaļa

  Biedru iestāšanās PHB, izstāšanās un izslēgšana

 4.1. PHB var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka PHB valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu PHB pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam septiņu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par PHB biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no PHB rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no PHB ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, ar savu rīcību  diskreditē PHB vai nodara būtisku kaitējumu PHB.

4.6. Jautājumu par PHB biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no PHB un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Valdes lēmumu par izslēgšanu biedrs var viena mēneša laikā pārsūdzēt sapulcē.

4.8. PHB ved savu biedru reģistru. Informācija par PHB biedriem ir pieejama likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.nodaļa

  Biedru tiesības un pienākumi

 5.1. PHB biedriem ir tiesības:

5.1.1. piedalīties PHB pārvaldē – vēlēt PHB valdi un tikt ievēlētajam tajā. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru;

5.1.2. saņemt informāciju par PHB darbību, tai skaitā iepazīties ar visu PHB institūciju protokoliem un tās amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem;

 5.1.3. piedalīties PHB darbībā un visos tās organizētajos pasākumos, izteikt savus priekšlikumus par PHB darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

 5.1.4. iepazīties ar PHB gada pārskatu;

 5.1.5. piedalīties PHB pārvaldes institūciju sēdēs ar novērotāja tiesībām;

5.1.6. Lai grozītu vai izbeigtu biedra tiesības, kas atšķiras no citu biedru tiesībām, vai noteiktu biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.2. PHB biedru pienākumi:

5.2.1. godprātīgi ievērot PHB statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt PHB mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. rūpēties par PHB prestižu un tradīcijām, cienīt citu biedru viedokli.

 5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 5.4. Izstājušos un izslēgto biedru biedra nauda netiek atmaksāta.

 5.5. PHB biedri neatbild par PHB saistībām, PHB neatbild par biedru saistībām.

6.nodaļa

PHB organizatoriskā struktūra

6.1. Augstākā PHB pārvaldes un lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

 6.2. PHB izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv PHB.

7.nodaļa

 Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā PHB lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi PHB biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa PHB biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, PHB darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

7.10. Sapulces kompetence:
7.10.1. atklāti balsojot, pieņem PHB statūtus un, ja nepieciešams, izdara tajos izmaiņas. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām — tikai pēc statūtu grozījumu reģistrēšanas reģistrā;
7.10.2. ievēl un atsauc PHB valdi. Valdi ievēl no biedru vidus. Balsošanas veidu nosaka uz vietas;
7.10.3. ievēl un atsauc Revidentu. Balsošanas veidu nosaka uz vietas;
7.10.4. pieņem lēmumu par PHB darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, likvidēšanas kārtību, mantas un finansu līdzekļu sadali likvidācijas gadījumā.
7.10.5.  Sapulcei nav tiesības pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst PHB valdes kompetencē.

7.10.6. Sapulce nosaka biedru naudas apmēru.

8.nodaļa

 Izpildinstitūcija

8.1. PHB izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, ieskaitot valdes priekšsēdētāju. Valdi ievēl uz trīs gadiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē:

8.3.1. Valde apstiprina gada pārskatu, noklausās Revidenta pārskatu par PHB darbību, ja nepieciešams, veic korekcijas gada pārskatā:

8.3.2. Valde pieņem PHB darbības programmu, kas ietver darbības mērķus noteiktam periodam.

8.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv PHB atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu valdes locekli.

8.5. Valdes loceklis par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību atbilstoši PHB finansiālajām iespējām.

8.6.  Valdes loceklim ir tiesības uz tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

8.7.  Valdes sēdes sasaucamas ne retāk kā vienu reizi 4 mēnešos. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu.

8.8.  Visus jautājumus valde izlemj atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi daloties, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

8.9.  Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

8.10.  Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu.

8.11. Valdes kompetence:
8.11.1. nodrošina sapulcē apstiprinātās PHB darbības programmas izpildi;
8.11.2. apstiprina PHB organizatorisko struktūru, ņemot vērā likumdošanas un statūtu prasības;
8.11.3.  apstiprina PHB zīmogu, biedra karšu un citu dokumentu paraugus;
8.11.4.  sagatavo gada pārskatu un nodrošina PHB budžeta izpildi;
8.11.5.  organizē PHB grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
8.11.6.  pilnvaro PHB pārstāvjus piedalīties vietējo un starptautisko organizāciju darbā;
8.11.7.  nodrošina PHB biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz PHB darbību, kā arī sagatavo attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasījuma;
8.11.8.  valdes locekļiem ir pienākums sniegt revīzijas institūcijai visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus;
8.11.9.  pēc pārskata gada beigām sagatavo PHB gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem;
8.11.10.  apspriež un izlemj citus ar PHB pārvaldi saistītos jautājumus, kas nav ekskluzīvā sapulces kompetencē.

9.nodaļa

 Revidents

9.1. PHB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

9.2. PHB revidents nevar būt PHB valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic PHB mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par PHB budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē PHB grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par PHB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina PHB gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa

Līdzekļi un manta

10.1. PHB ir savi līdzekļi un materiālās vērtības.

10.2. PHB līdzekļu veidošanas avoti ir:
10.2.1. PHB biedru nauda;
10.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
10.2.3. valsts un pašvaldību budžetu finansējums mērķprogrammu realizācijai;
10.2.4. ienākumi no citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.

10.3. PHB līdzekļi tiek izlietoti tās mērķu un uzdevumu realizācijai, kā arī administratīvo un saimniecisko izdevumu segšanai.

10.4. Ienākumu pārsniegums pār izdevumiem tiek ieskaitīts rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu.

10.5. Fiziskām un juridiskām personām jāatlīdzina visi zaudējumi, kas viņu rīcības rezultātā nodarīti PHB. Strīdus izskata Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 11.nodaļa

Biedra nauda

11.1. Biedra naudas apmēru nosaka biedru sapulce.

 11.2. Biedrs maksā biedra naudu vienu reizi gadā.

12. nodaļa
PHB darbības izbeigšanas kārtība

12.1. PHB darbība var tikt izbeigta:
12.1.1. ar PHB biedru sapulces lēmumu;
12.1.2. uzsākot PHB bankrota procedūru;
12.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
12.1.4. ar tiesas nolēmumu;
12.1.5. citos Latvijas Republikas likumdošanā paredzētos gadījumos.

12.2.Jautājumu par PHB darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, likvidācijas kārtību, mantas un finansu līdzekļu izmantošanas kārtību lemj PHB sapulce, kas izveido likvidācijas komisiju, ja likumdošanā nav paredzēta cita kārtība. Lēmums pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas biedru.

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011.gada 06.jūlijā.

Statūti papildināti un mainīta Statūtu vairāku punktu redakcija biedru sapulcē Rīgā, 2014. gada 29. martā.

Statūtu izmaiņas apstiprinātas biedru sapulcē Rīgā, 2015.gada 29.septembrī.

Statūtu izmaiņas apstiprinātas biedru sapulcē Rīgā, 2017.gada 25.martā.

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693