• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

NVO fonds 2024

Uzsākts projekts “Līdzdalība 2024”

Kopš 2024.gada sākuma biedrība uzsāk Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu NVO fonda programmas projektu “Līdzdalība 2024”. Tā aktivitātes paredzētas šādos virzienos – NVO darbības stiprināšana, interešu aizstāvības stiprināšana, iedzīvotāju savstarpējā sadarbība. 2024.gadā šī projekta ietvaros mūsu mērķis ir risināt šādas neatliekamās vajadzības: tehnisko resursu atjaunošana un apmaksa (dators, inventārs, konsultāciju tālruņa ik mēneša maksa); sarīkot klātienes un tiešsaistes pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti mentālās veselības sekmēšanai, sadarbības veicināšanai, pilsoniskās atbildības iespējošanai un līdzdalībai NVO; veikt ikdienas interešu pārstāvību, sniedzot konsultācijas PH pacientiem, viņu ģimenēm, izstrādājot priekšlikumus un atzinumus par normatīviem aktiem, piedalīties valsts institūciju sēdēs, uzlabojot valsts rīcībpolitiku, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas; attīstīt psihoemocionālās veselības programmu mērķa grupas labbūtības uzlabošanai un plašākas sabiedrības informēšanai par mentālās veselības nozīmi, iekļaut pašu mērķa grupu – cilvēkus ar invaliditāti šādas programmas veidošanā.

Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju – cilvēku ar invaliditāti, tostarp ar pulmonālo hipertensiju, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sociālā integrācija un sociālās izolācijas mazināšana, dalība rīcībpolitikā un lēmumu pieņemšanā sociālajā un veselības nozarē, Pulmonālās hipertensijas biedrības tehnisko resursu stiprināšana. 

Galvenās aktivitātes un rezultāti: regulāra interešu pārstāvība, ekspertu diskusijas organizēšana, psihoemocionālās veselības programmas īstenošana 60 cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, līdzdalības pasākums ar mentālās veselības ievirzi 30 dalībniekiem, brīvprātīgo iesaistīšana aktivitāšu īstenošanai, tehnisko resursu nodrošināšana biedrības ikdienas darbam, 30 konsultāciju sniegšana mērķa grupai, tostarp, sociālo jautājumu risināšana, sabiedrības informēšana sociālos tīklos un mājaslapā par pulmonālās hipertensijas diagnozi, veselības un sociālās jomas aktualitātēm, tajā skaitā, pasaules prakses popularizēšana. 

Mērķa grupas: cilvēki ar invaliditāti, PAH pacienti, viņu tuvinieki, PHB kā organizācija, brīvprātīgie, valsts iestādes.

Labuma guvēju skaits: 300 cilvēki ar pulmonālo hipertensiju, 600 sociālo tīklu sekotāji.

Projekta īstenošanas vieta: Latvija

Laika posms: 01.01.2024. – 31.10.2024.

Plānotais finansējums: 11 000 EUR.

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693