#WorldPHDay #Elpo

 

PHB veikusi projekta Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/102/051 "Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju" rezultātu apkopojumu. 

Projekts ilga 7 mēnešus, no 01.06.-31.12.2015. Tā mērķis bija interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju (PAH), iesaistot mērķa grupu lēmumu pieņemšanā un nodrošinot demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu.Projekta īstenošana ir nodrošinājusi sekojošu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā:

1) Mērķa grupa iesaistīta interešu aizstāvības rīku izstrādē, veicinot sociālo iekļaušanu un mazinot sociālo nevienlīdzību;

2) Inovatīvo aktivitāšu skaits, kas pieejams ilgtermiņā cilvēkiem ar PAH un viņu aprūpētājiem savu interešu aizstāvībai, ir palielinājies par 4 vienībām: izstrādāts Buklets cilvēkiem ar retām slimībām par tiesībām uz veselības aprūpi Latvijā un ES. Tas izplatīts drukātā formā tiešajai mērķa grupai 162 PAH pacientiem, 112 atbalsta personām, 3 speciālistiem; savukārt citām reto pacientu NVO izdalīti 230 Bukleta eks. Elektroniskā formā Buklets ir pieejams plašākai sabiedrībai. Ir izveidots PHB Interešu aizstāvības plāns 2015-2018. gadam, Prezentācija “Elpo!” par cilvēku ar PAH ikdienu, tapusi Laimīgo stāstu videogrāmata, kurai ir  2144 skatījumu PHB facebook lapā: sk. https://www.facebook.com/phlatvia/?ref=hl. 

3) 20 cilvēki ar PAH un viņu aprūpētāji piedalījās Izglītojošās darbnīcās “Vienlīdzīgu iespēju ABC”, 8 mērķa grupas pārstāvji kopā ar ekspertiem veidoja Interešu aizstāvības plānu, 3 pacienti un viena aprūpes persona piedalījās Prezentācijas "Elpo!" tapšanā, 4 mērķa grupas pārstāvji aktīvi veidoja Laimīgo stāstu videogrāmatu.

4) Tika īstenoti 2 informatīvi pasākumi: Preses brokastis un Noslēguma seminārs.

Projekts paaugstināja reto slimību pacientu un viņu tuvinieku izpratni par likumdošanas aktu izstrādi, pieņemšanu un esošo normatīvu funkcionēšanu.  Līdz ar projektu tika ierobežota diskriminācija pret mazaizsargātu grupu, jo tika apgūtas zināšanas savu tiesību apzināšanā un jaunas prasmes. Projekta aktivitātēs kopumā iesaistījās tiešā mērķa grupa: 162 cilvēki ar invaliditāti un retu slimību, 112 viņu aprūpes personas, 3 speciālisti, 5 darbinieki - kopā 282 personas.  Tika  iesaistīti dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Noslēguma aptaujā mērķgrupa visaugstāk novērtēja Laimīgo stāstu videogrāmatas izveidi, otrā vietā - Buklets cilvēkiem ar retām slimībām, trešā vietā - Interešu aizstāvības plāns un Prezentācija “Elpo!”.

Projektu Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/102/051 finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.gov.lv

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

EEZ Project results

PHA Latvia realized the project Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/102/051 "Advocacy and education tools for the creation of people with pulmonary arterial hypertension". The project lasted 7 months, from 01.06.-31.12.2015. The aim of the project is creation of an advocacy and educational tools for people with pulmonary arterial hypertension (PAH), their caregivers, and specialists, involving the target groups in decision-making process and ensuring respect for democratic values and human rights in general public.The project refers to very discriminative group – people with dangerous rare disease whose diagnose is not of the health cure compensation system of the Republic of Latvia.

The project goals are:
1) The target group involved in advocacy tools, promoting social inclusion and reducing social inequalities;
2) Innovative number of activities available in the long term for people with PAH and their carers increased by 4 units: the Booklet developed for people with rare diseases on the right to health care in Latvia and EU states. It was distributed in printed form to the direct target group: 162 patients with PAH, 112 caregivers (relatives, siblings), 3 specialists; and to other rare patient NGOs distributed 230 copies of the Booklet. We established PHA Latvia Advocacy Plan for the period of 2015-2018, Presentation "Breathe!" on people with PAH everyday life, shooted the Happy  stories videobook, which had 2,144 views at PHA Latvia facebook page: see. https://www.facebook.com/phlatvia/?ref=hl.
3) 20 people with PAH and their caregivers participated in the Educational workshops "ABC of Equal Opportunities", 8 target group representatives together with experts established the Advocacy Plan;  3 patients and one caregiver participated at the involvement of the Presentation" Breathe!"; 4 persons actively realized Happy stories videobook.
4) There were 2 informative events about the project - Press breakfast and Projects' Conclusion workshop.

The project activities  improved knowledge about target group social rights, contributed to social inclusion, reduced social inequalities, increased rare disease patients and their relatives understanding of health sector legislation, and the regulatory functions. During project, was developed of the target group competencies; created tools for advocacy in health care and social field that used in long-term.

As a whole at the activities of project was involved the direct target group: 162 people with disabilities and rare disease, 112  their caregivers, 3 experts, 5 employees -  total 282 persons. Project involved participants from all regions of Latvia. At the Conslucion questionnary on project results the target group rated most highly Happy stories videobook, at the second place - Booklet for people with rare diseases, at the third place - Advocacy Plan and Presentation "Breath!".

Project No.2014.EEZ/PP/1/MIC/102/051 financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway. Program financed by the EEA Financial Mechanism and the Republic of Latvia.
Website of SIF: www.sif.gov.lv
EEA Financial Mechanism website Latvian: www.eeagrants.lv
EEA Financial Mechanism official website: www.eeagrants.org

PHB 2015.gada bilance, ziedojumu un dāvinājumu pārskats, ziedojumu izlietojums

 Taksācijas periods no       01.01.2015 līdz 31.12.2015

Bilance

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 

Reģistrācijas numurs 40008181693

 

Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilances aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

Rindas

Pārskata gada

Iepriekšējā

 

 

Posteņa nosaukums

 

pārskata gada

 

 

 

kods

beigās

 

 

 

 

beigās

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi

 

10

1435

7786

 

I. Nemateriālie ieguldījumi

 

20

533

991

 

II. Pamatlīdzekļi

 

30

902

6795

 

1.

Nekustamais īpašums

 

40

0

0

 

2.

Pārējie pamatlīdzekļi

 

50

902

6795

 

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

 

60

0

0

 

1.

Akcijas un daļas

 

70

0

0

 

Apgrozāmie līdzekļi

 

80

10125

9395

 

I. Krājumi

 

90

3675

0

 

1.

Materiāli

 

100

3675

0

 

2.

Preces

 

110

0

0

 

II. Debitori

 

120

152

36

 

III. Vērtspapīri

 

130

0

0

 

IV. Nauda

 

140

6298

9359

 

Kopā aktīvi

 

150

11560

17181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilances pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

Rindas

Pārskata gada

Iepriekšējā

 

 

Posteņa nosaukums

 

pārskata gada

 

 

 

kods

beigās

 

 

 

 

beigās

 

 

 

 

 

 

 

I. Fondi

 

10

11136

16754

 

1.

Pamatfonds

 

20

0

0

 

2.

Mērķfondi

 

30

0

0

 

3.

Rezerves fonds

 

40

11136

16754

 

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds

 

43

16754

17752

 

3.2. Pārskata gada rezerves fonds

 

45

-5618

-998

 

II. Ilgtermiņa kreditori

 

50

0

0

 

1.

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

 

60

0

0

 

2.

Citi aizņēmumi

 

70

0

0

 

III. Īstermiņa kreditori

 

80

424

427

 

1.

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

 

90

0

0

 

2.

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

100

0

0

 

3.

Pārējie kreditori

 

110

424

427

 

Kopā pasīvi

 

120

11560

17181

 

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 

Reģistrācijas numurs 40008181693

 

Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rindas

Pārskata gada

Iepriekšējā

 

 

Posteņa nosaukums

 

pārskata gada

 

 

 

kods

beigās

 

 

 

 

beigās

 

 

 

 

 

 

 

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.

10

215

162

 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

 

20

9954

5924

 

III. Saņemtie mantojumi.

 

30

0

0

 

IV. Saņemtās dotācijas.

 

40

3340

760

 

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

 

50

2108

900

 

VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.

55

8543

0

 

VII. Citi ieņēmumi.

 

60

9350

15219

 

VIII. Ieņēmumi kopā.

 

70

33510

22965

 

IX. Izdevumi.

 

80

39120

23398

 

1.

Naudas maksājumi personām.

 

90

5670

4682

 

2.

Materiālu izdevumi.

 

100

0

0

 

3.

Algas.

 

110

4443

0

 

4.

Sociālās apdrošināšanas maksājumi.

 

120

1049

0

 

5.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

130

6350

7354

 

6.

Citi izdevumi.

 

140

21608

11362

 

X. Nodokļi.

 

150

8

565

 

XI. Izdevumi kopā.

 

160

39128

23963

 

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

 

170

-5618

-998

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 

Reģistrācijas numurs 40008181693

 

Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rindas

Pārskata gada

Iepriekšējā

 

Posteņa nosaukums

 

pārskata gada

 

 

kods

beigās

 

 

 

beigās

 

 

 

 

 

 

I. Atlikums pārskata gada sākumā.

 

10

4420

2480

 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un

12

640

986

 

dāvinājumi.

 

 

 

 

 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

14

3780

1494

 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

20

9954

5924

 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).

 

30

120

325

 

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 

40

0

0

 

1.2. Ārvalstu juridiskās personas.

 

50

0

0

 

1.3. Fiziskās personas (rezidenti).

 

60

120

325

 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

 

70

0

0

 

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

 

80

0

0

 

1.6. Citi ziedotāji.

 

90

0

0

 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).

 

100

9834

5599

 

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 

110

7654

5299

 

2.2. Ārvalstu juridiskās personas.

 

120

850

0

 

2.3. Fiziskās personas (rezidenti).

 

130

1330

300

 

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

 

140

0

0

 

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

 

150

0

0

 

2.6. Citi ziedotāji.

 

160

0

0

 

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

 

170

8859

3984

 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

 

180

760

671

 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 

 

 

 

 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

 

190

760

671

 

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

 

200

760

671

 

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.

 

210

0

0

 

1.2. Administratīvajiem izdevumiem.

 

220

0

0

 

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

 

230

0

0

 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

 

240

8099

3313

 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 

 

 

 

 

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

 

250

8099

3313

 

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

 

260

8099

2973

 

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.

 

270

0

340

 

2.2. Administratīvajiem izdevumiem.

 

280

0

0

 

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

 

290

0

0

 

IV. Atlikumi pārskata gada beigās.

 

300

5515

4420

 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

 

310

0

640

 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 

 

 

 

 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

 

320

5515

3780

 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 

Reģistrācijas numurs 40008181693

 

 

 

 

Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedotāja

 

NMR kods /

Nosaukums /

 

Nauda

Mantiskā

 

 

 

 

Valsts

Ārvalstu adrese

(summa

(summa

Mērķis

Komentārs

 

 

tips

personas kods

vārds, uzvārds

LV

LV

 

 

 

 

 

 

 

valūtā)

valūtā)

 

 

 

1

LR

LV

40003083998

LATVIJAS

 

1000,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

LOTO AS

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LR

LV

40103182449

BAYER SIA

 

2000,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

LR

LV

40003133752

RAGS SIA

 

15,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LR

LV

40003633032

GLAXOSMI

 

2500,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

THKLINE

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

LATVIA SIA

 

 

 

 

 

 

5

LR

LV

40003234547

RECIPE

 

500,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

PLUS AS

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

LR

LV

42803008077

E.GULBJA

 

100,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

LABORATO

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

RIJA SIA

 

 

 

 

 

 

7

LR

LV

40003319178

EK

 

100,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

SISTĒMAS

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

SIA

 

 

 

 

 

 

8

LR

LV

40003351054

VITA

 

200,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

MĀRKETS

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

SIA

 

 

 

 

 

 

9

LR

LV

40003661229

BALTIK

 

100,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

SAULE SIA

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

LR

LV

40103223624

AKZ SIA

 

300,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

LR

LV

40003949958

TESCO AB

 

100,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

SIA

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ārvalstu

LT

302442739

AOP Orphan

Didzioji

850,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

Pharmaceutic

st.25, LT-

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

als AG

01128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius

 

 

 

 

 

13

LR

LV

50103462771

ZAKBOOK

 

 

640,00

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

SIA

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

LR

LV

40003348586

FUTURUS

 

 

99,20

Noteiktam mērķim

 

 

 

juridiskā

 

 

FOOD SIA

 

 

 

 

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Fiziskā

LV

29127912752

Ieva Bikava

 

500,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

persona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Fiziskā

LV

05056513968

Anžella

 

 

100,00

Noteiktam mērķim

 

 

 

persona

 

 

Peceviča

 

 

 

 

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Fiziskā

LV

27033711221

Roberts

 

40,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

persona

 

 

Hartvigs

 

 

 

 

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Fiziskā

LV

31054411510

Ansis

 

90,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

persona

 

 

Kristapsons

 

 

 

 

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Fiziskā

LV

25018310105

Maksims

 

600,00

 

Noteiktam mērķim

 

 

 

persona

 

 

Vlasenko

 

 

 

 

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Fiziskā

LV

04053911085

Līvija

 

20,00

 

Neierobežotai

 

 

 

persona

 

 

Druvnese

 

 

 

lietošanai

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Fiziskā

LV

 

12107111359

Ainārs

 

100,00

 

Neierobežotai

 

 

 

persona

 

 

 

Rudzītis

 

 

 

lietošanai

 

 

 

rezidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (summa LV valūtā)

9115,00

839,20

 

 

 

 

 

 

Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā)

9954,20

 

 

 

 

PHB izstādes “Balttour 2016” laikā no šā gada 5. līdz 7.februārim savāca 323,94 EUR veselības nometnei bērniem un pieaugušajiem ar retām slimībām. Summa atbilst 3 dienu fizioterapeita nodarbībām un individuālajām konsultācijām trūcīgajiem un mazturīgajiem pacientiem – lieliem un maziem, kā arī nometnes darbnīcu materiālu iegādei bērnu programmas nodrošināšanai.Ziedotājiem  uzdāvinājām vairāk kā 40 kalendārus ar melnbaltām mākslinieces Andas Krauzes fotogrāfijām. Vislielāko interesi guva iespēja noteikt skābekļa saturāciju asinīs, un to uzzināja aptuveni 150 izstādes "Balttour 2016" apmeklētāji.

Kampaņas foto mirkļi:

 

2015. gada 15. decembris

Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) ir pabeigusi galvenās aktivitātes pirmajā cilvēkiem ar retām slimībām paredzētajā projektā Latvijā, kam piesaistīts Eiropas finansējums - „Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju”. Projekta ietvaros kopš šā gada jūnija PHB īstenoja 7 aktivitātes, kas vērstas uz tādu praktisku instrumentu radīšanu, kas cilvēkiem ar pulmonālo hipertensiju palīdzēja attīstīt noderīgas kompetences, aizstāvēt savas intereses un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Dažas aktivitātes tika veidotas, lai stiprinātu pacientus psiholoģiski un motivētu viņus apņēmības pilnai sadzīvošanai ar sarežģīto slimību.

PHB īstenotāprojektā tika radīti praktiski instrumenti, kas cilvēkiem ar šo reto slimību un biedrības aktīvistiem noderēs arī turpmākajā darbā, t.sk., „Interešu aizstāvības plāns 2015-2018”, Rokasgrāmata par cilvēku ar retām slimībām veselības aprūpes tiesībām Latvijā un ES valstīs, interaktīva prezentācija „Elpo!”, kā arī „Laimīgo stāstu video grāmata”, kurā trīs slimības skartie cilvēki – Zane Lazdiņa, Ieva Plūme un Leonīds Šarlovskis – bezgala patiesi atklāj savus spēka un veselības avotus: ticību, drosmi un mīlestību.

Projekta noslēguma pasākums notika 12. decembrī, Medicīnas vēstures muzejā Rīgā sirsnīgā un radošā gaisotnē. Tajā piedalījās 43 dalībnieki, kas sniedza savu projekta vērtējumu un iepazinās ar biedrības vadītājas I.Plūmes prezentāciju par projekta īstenošanu.

Ieva Plūme atzīmē: „Visai projekta komandai ir patiess gandarījums, ka pulmonālās arteriālās hipertensijas biedrība ir pirmā reto slimību pacientu organizācija, kas, piesaistot Eiropas Ekonomikas zonas finansējumu, spējusi īstenot daudzveidīgu projektu. Turklāt tā ietvaros paveiktais noderēs vēl labu laiku pēc projekta. Cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju ir ierobežota pieeja veselības, finanšu un sociāliem resursiem, kā arī citiem atbalsta mehānismiem, tāpēc ar šo projektu mēs gribējām spēcināt savas prasmes interešu aizstāvībā un sniegt emocionālu un cilvēcisku atbalstu mūsu nebūt vieglajā ikdienā.”

Ar bukleta Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmataelektronisko versiju un interaktīvo prezentāciju Elpo! var iepazīties šajā mājas lapā.

Laimīgo stāstu video grāmata skatāma šeit: https://www.youtube.com/watch?v=SGP2b9dTYfI

* Projektu Nr.  2014.EEZ/PP/1/MIC/102/051 finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa:           www.sif.gov.lv

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā:        www.eeagrants.lv

EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) ir izdevusi „Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmatu”, kurā uzskatāmā veidā sniegta noderīga un izsmeļoša informācija – sākot ar procesu, kā tiek noteikta diagnoze ‘reta slimība’ līdz pat nosacījumiem un iespējām, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu citās ES dalībvalstīs. Rokasgrāmata ir izdota 600 eksemplāru lielā tirāžā.

Ieva Plūme, PHB vadītāja un bukleta teksta autore atzīmē: „Ikdienā saskaroties ar cilvēkiem, kuriem ir retas slimības, skaidri redzams, cik bezpalīdzīgi un nezinoši viņi ir visos ar savas slimības aprūpi saistītajos jautājumos. Tieši tāpēc PHB komandai šķita būtiski izstrādāt šādu praktisku rīku, kas slimniekiem, viņu tuviniekiem un aprūpētājiem palīdzētu izprast Latvijas veselības aprūpes sistēmu un iepazīt savas iespējas, tiesības un pienākumus. Esam gandarīti, ka mūsu sadarbības organizācijas jau materiāla tapšanas gaitā izrādīja interesi par bukleta pieejamību. Tātad, esam izdarījuši vajadzīgu darbu.”

Sadarbības partneriem būs iespēja bukletu saņemt 29. septembrī, plkst. 11.00, Brīvības ielā 97, Rīgā, Pacientu Ombuda telpās. 

Bukletu „Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmata" ir iespējams lejupielādēt šeit. Bukletu atļauts izmantot vienīgi informatīvos, izglītojošos un apmācības nolūkos. Atsauce šādos gadījumos uz Pulmonālās hipertensijas biedrību un Sabiedrības integrācijas fondu - obligāta. 

Buklets “Cilvēku ar retām slimībām veselības aprūpes tiesības Latvijā un Eiropas Savienībā ” ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta  Nr.  2014.EEZ/PP/1/MIC/102/051 ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

 

Seko mums

World Pulmonary Hypertension Day

Sponsors

 

PARTNERS

 

 

Search

Opportunity To Support

Checking Account: Swedbank LV82HABA0551032669984

Registration. No. 40008181693